Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier

Actueel:

Recente activiteiten 2022

april 2022

Houtsingelonderhoud gaat dramatisch slecht

Nu het "kapseizoen" is afgelopen kunnen we zien welke resultaten dit heeft opgeleverd. Die zijn zonder meer dramatisch slecht.

Het mede door Collectief West gesubsidieerde "hakhoutbeheer" leidt er toe dat veel houtsingels in één keer helemaal worden gekortwiekt, onder medeneming van dikke bomen, die vervolgens verkocht worden als brandhout voor houtkachels. Dit is volstrekt strijdig met de gewenste opbouw van een houtsingel met bomen van verschillende leeftijd en een struik- en kruidlaag (die meestal als eerste meteen verwijderd worden).
Er zijn veel oorzaken voor de huidige gang van zaken:

  • (onder)aannemers die het werk uitvoeren willen zo goedkoop mogelijk werken en hebben geen zin in een gedifferentieerd houtsingelkapbeleid.
  • onkunde bij aannemers, maar ook bij vrijwilligers die soms onderhoud doen, en onvoldoende deskundig toezicht bij de uitvoering. 
  • in de ogen van boeren zijn houtsingels alleen maar lastig vanwege schaduwwerking en staan een "rationele" economische bedrijfsvoering alleen maar in de weg.
  • De vergoeding die boeren krijgen voor het houtsingelonderhoud krijgen (via het SNL, doorgesluisd door provincie en Collectief West) is te gering om het gewenste onderhoud goed te kunnen uitvoeren en de economische "schade" te kunnen ondervangen.
  • het historisch gegroeide "hakhoutbeheer" als "boerengeriefhout" heeft plaats gemaakt voor houtproductie t.b.v. houtkachelbezitters

Van de in 1970 aanwezige 1200 km houtsingels is inmiddels minder dan de helft over, meestal in de vorm van "bomenrijen", zonder struik en kruidlaag. Het coulissenlandschap, zo kenmerkend voor het ZWK is zo doorzichtig geworden dat er straks alleen maar open gebieden overblijven.

Het is dringend gewenst om het houtsingelbeleid te vernieuwen ten behoeve van biodiversiteitsversterking (i.p.v. hakhoutbeheer) en de opvang van CO2. Het nieuwe Europese beleid t.a.v. "vergroening" van de landbouw en het vergroten van het bosareaal iseen gunstige ontwikkeling, maar dit is nog niet omgezet in een daarop toegespitste subsidieregeling. We ondernemen bestuurlijke acties om gemeente, provincie en Collectief West hierop versneld te laten inspelen.

 

maart 2022

Evaluatie nieuwe APV

De nieuwe kapvergunning (onderdeel van de APV), die in het Westerkwartier nu geldig is, heeft geleid tot een grote aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning. In veel gevallen gaat het om bomen die ziek zijn of een gevaar voor de omgeving vormen. Maar soms wordt er wel erg laconiek mee omgegaan. Dit heeft geleid tot een aantal bezwaarschriften onzerzijds, die thans in behandeling zijn.

Tevens hebben wij het illegaal rooien van een houtsingel gemeld. Dat valt niet onder de APV, maar wel onder de Boswet, waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Deze heeft daarop actie ondernomen.

 

februari 2022

Adviescommissie Natuur&Landschap Westerkwartier door B&W afgewezen,

Het Platform Natuur&Landschap waar onze Stichting deel van uit maakt heeft na diverse overleggen met de betrokken wethouder (Pieter van der Zwan) een voorstel ingediend voor een Adviescommissie Natuur&Landschap Westerkwartier waarmee het Platform een lang gekoesterde wens poogde te realiseren. Ondanks positieve signalen vanuit de gemeente en de verantwoordelijke wethouder is dit voorstel helaas door B&W afgewezen. Het Platform is over deze gang van zaken zeer teleurgesteld en heeft dat ook aan B&W gemeld en politieke partijen in de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld. Wij hopen dat na de gemeenteraadsverkiezingen er een beter klimaat ontstaat voor ons voorstel.