Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier

Actueel:

Recente activiteiten 2023


januari 2023

Transitie Landelijk Gebied

De provincie Groningen heeft in het kader van de landelijke nota Transitie Landelijk gebied een Startnotitie opgesteld op basis waarvan de provincie beleid wil ontwikkelen met als doel de stikstofdepositie te verminderen en de natuurwaarden te versterken. Daartoe heeft de provincie een aantal deelgebieden aangewezen die speciale aandacht verdienen, waarvan het ZWK er één is. Een samenvatting vind je hier. Opvallend is dat er maar weinig aandacht wordt besteed aan het ZWK, vergeleken met bv. het Wierden en Waddenlandschap.

De Stichting heeft over deze startnotitie vragen gesteld en ook antwoord gekregen.

De gemeenten wordt gevraagd deze startnotitie aan te vullen en te verbeteren, dan wel specifieke problemen bij de provincie aan te kaarten.


 

februari 2023

Herziening Houtsingelhoofdstructuur

De gemeente heeft bureau Eelerwoude opdracht gegeven om het Rapport Houtsingelhoofdstructuur ZWK uit 2005 te herzien en te actualiseren. De stand van zaken daarmee is in februari op een bijeenkomst waar wij ook bij waren uitgenodigd toegelicht. Veel gegevens, met name wat de huidige kwaliteit van de houtsingels betreft, waren nog niet in kaart gebracht. Wel is inmiddels vastgesteld dat de indeling in deelgebieden weinig heeft toegevoegd aan het gevoerde houtsingelbeleid, met name wat betreft de gehanteerde spelregels. Ook is van evaluatie van het gevoerde beleid weinig terecht gekomen.

Eelerwoude verwacht na de zomer een definitief rapport te kunnen aanbieden.


 

april-mei 2023

Uitbreiding bedrijventerrein "De Poort" bij Marum

De realisatie van het bedrijventerrein "De Poort" is al ten koste gegaan van diverse houtsingels ondanks dat deze op de bestemmingsplankaart een beschermde status hadden gekregen. Vandaar dat wij bij de aangekondigde uitbreiding oostwaarts van dit terrein extra alert waren.

Over deze uitbreiding doet veel verwarrende informatie de ronde. Wij hebben daarop de gemeente om uitleg gevraagd. Zie het antwoord hierop.