2013

Nieuw trace hoogspanningsleiding bedreigt weidevogelgebieden

31 januari 2013

De bouw van nieuwe elektriciteitscentrales bij de Eemshaven heeft o.a. tot gevolg dat er een nieuwe 380 kV hoogspanningsleiding moet worden aangelegd tussen de Eemshaven en Diemen. De nieuwe leiding volgt grotendeels het oude tracé maar wijkt daar op een aantal punten van af. Zo zal de leiding in het ZWK vanaf Vierverlaten tot Surhuisterveen tussen Enumatil en Doezum een noordelijker gelegen tracé volgen. Tennet, de eigenaar van het hoogspanningsnet, heeft hiertoe besloten, om zo min mogelijk last voor bewoners te veroorzaken. Helaas zullen daardoor de weidevogels het slachtoffer worden van deze afweging: de geplande leiding gaat nu dwars door belangrijke EHS-gebieden lags de Matsloot, het Zuiderland en de polder de Kaleweg. De schade die hierdoor aan de toch al zo bedreigde weidevogelstand wordt aangericht is enorm en onherstelbaar.

Het verschil tussen het oude en nieuwe tracé is goed te zien op de bestemmingsplankaart zoals die op ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd.
Te zien is dat het nieuwe tracé loopt via de open gebieden van de Dijkstreek, het Zuiderland en de Zuidpolder. De donker gekleurde gebieden vormen de EHS en hebben de bestemming "agrarisch met waarde - natuur" met het oog op weidevogels. De hoge (55 m!) betonnen palen die hier zullen verrijzen vormen een ernstige belemmering voor de nestgelegenheid van weidevogels. Die palen zijn immers prima uitzichtpunten voor roofvogels en kraaien! Tot op een afstand van ± 500 m zal het gebied ongeschikt worden als broedplaats voor weidevogels.
Behalve de visuele schade die deze palen op het open landschap hebben, zal ook plaatselijk schade worden aangebracht aan de inversie-kleirug bij de Dijkstreek, een belangrijk geomorfologisch monument, afhankelijk van waar de palen van de leiding komen te staan. Ook houtsingels die doorsneden worden zullen worden geslachtofferd.
Naast de definitieve schade zal er ook gedurende de aanleg ernstige verstoring optreden in de weidevogelbroedgebieden. Er komen 12m brede zandbanen voor de aan- en afvoer van materiaal naar de op te stellen betonnen palen, die tenminste 70 m van de het oude tracé verwijderd moeten zijn. Nadat de nieuwe leiding geïinstalleerd is en functioneert, moet de oude leiding worden afgebroken, wat ook nog een hele klus is. Dit zal alles bij elkaar 5-7 jaar duren!