2017

Bezwaar tegen uitbreiding kippenfarm afgewezen

31 augustus 2017

Na veel vertraging heeft de gemeente Leek ons bezwaar tegen de uitbreiding van "Meggies Farm" in Tolbert afgewezen.
Het betreft een relatief "geringe" uitbreiding van het aantal kippen (6000, op een totaal van 46000), die binnen de bestaande staloppervlakte kan worden gerealiseerd. Daardoor is niet de provinciale Omgevingsverordening maar slechts de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) van toepassing. De daarin genoemde grenswaarden voor de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof worden m.b.v. de huidige technische voorzieningen niet gehaald, waardoor er weinig juridische aanknopingspunten overblijven om deze uitbreiding tegen te houden.
De ammoniakuitstoot van de mestopslag baart ons wel zorgen: deze verdubbelt bijna. De mogelijke schade daarvan op de natuurlijke omgeving (met name de houtsingels) is echter moeilijk aantoonbaar: daarvoor is er jarenlange monitoring van de natuurwaarde van de nabije houtsingels noodzakelijk. Daarvoor hebben we geen capaciteit in huis, terwijl de jurisprudentie (gebaseerd op sterk verouderde rapporten omtrent de schade aan landbouwgewassen) ons ook in de steek laat.

Bezwaar tegen uitbreiding kippenfarm in Tolbert

13 februari 2017

De gemeente Leek lijkt zich weinig aan te trekken van de provinciale Omgevingsverordening waarbij geregeld is dat uitbreiding van intensieve veehouderijen in het grootste deel van de provincie verboden is. Het bedrijf "Meggie's Farm" aan De Holm in Tolbert ligt in zo'n gebied. Bij de ontwerp-omgevingsvergunning die ter inzage ligt is voorzien in een uitbreiding met zo'n 6000 legkippen, terwijl de ammoniakuitstoot bijna verdubbelt (vooral vanwege de mestopslag). Wij hebben hier, samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, bezwaar tegen gemaakt.
Wordt vervolgd!