2015

Bioindustrie blijft een punt van zorg in Leek

14 november 2015

De gemeente Leek heeft een notitie "Uitgangspunten intensieve veehouderij" doen verschijnen, waarin de huidige stand van zaken wordt beschreven.

In het bestemmingsplan buitengebied wordt uitbreiding c.q. nieuwvestiging van intensieve veehouderijen niet toegestaan. De gemeente gaat daarbij verder dan het actuele Omgevingsplan van de provincie. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen draait het vooral om de normstelling ten aanzien van emissie van stikstof (ammoniak), fijnstof en geur. Vooral deze laatste factor is lastig: er is momenteel een landelijke discussie gaande over welke meetbare criteria daarvoor betrouwbaar zijn.
Over geuroverlast komen bij de gemeente de meeste klachten binnen. Vaak gaat het daarbij om technische storingen in bedrijfsinstallaties, waardoor bewoners in de omgeving dagenlang in de stank zitten. Handhaving van regels blijft een groot probleem!

Ondertussen heeft de maatschap Visser-Tabak (pluimveebedrijf aan de Kokswijk 53, Zevenhuizen) om een herziening van haar omgevingsvergunning gevraagd. Bij nadere kontrole is ons gebleken dat het bedrijf nu reeds groter is dan volgens het actuele bestemmingsplan is toegestaan. Om de huidige situatie te legaliseren is een vergroting van het bouwvlak tot 2 ha noodzakelijk, maar deze vergroting is nu juist in strijd met het gemeentelijke èn het provinciale beleid om hier geen uitbreiding van bioindustrie toe te staan. Wij hebben hierover een zienswijze ingediend.

Herziening Omgevingsvisie provincie

14 november 2015

De recente provinciale verkiezingen hebben geleid tot een ander provinciaal bestuur met andere opvattingen over de reeds gepubliceerde Omgevingsvisie. GS zullen de Omgevingsvisie herzien en opnieuw ter visie leggen (februari-maart 2016). We zullen zien of onze reeds ingediende bezwaren nog steeds geldig zijn of dat deze aanpassing behoeven.

Natuurbeheerplan 2016

28 april 2015

De reactie van de provincie op onze bezwaren tegen het Natuurbeheerplan 2016 zijn nogal ontwijkend en weinigzeggend. Op konkrete vragen wordt geen antwoord gegeven. We voelen ons een beetje "met een kluitje in het riet" gestuurd. De provincie belooft dat onze suggesties zullen worden "meegenomen" in de collectieve subsidieaanvragen agrarisch natuurbeheer die op basis van dit plan worden ontwikkeld. Dat zullen we dan maar hopen....