Doelstellingen

Bevorderen, beschermen, verbeteren leefmilieu en natuurlijk milieu

Ons doel is te bevorderen dat het leefmilieu en het natuurlijk milieu in het ZWK beschermd en verbeterd worden. Het stichtingsbestuur telt momenteel 7 actieve leden die ongeveer 1 x per maand bijeenkomen.

Ons werkgebied beperkt zich tot de drie voormalige gemeenten in het Zuidelijk Westerkwartier, Leek, Marum en Grootegast.

Wij geven gevraagd en ongevraagd adviezen en informatie aan o.a. de  Gemeenten, Provincie,het Waterschap, overige organisaties en particulieren.

We houden ons bezig met zaken zoals :

 • signaleren van bedreigingen van het (leef)milieu, natuur en landschap
 • beïnvloeden van het beleid m.b.t. de inrichting en bescherming van het landschap, zoals bv de houtsingelhoofdstructuur  (HSHS) en de Ecologische hoofdstructuur (EHS)(thans: NNN= NatuurNetwerkNederland)
 • beoordelen van locaties en functies van (nieuwe) bedrijventerreinen
 • vernieuwing of uitbreiding van woonkernen en infrastructurele werken
 • beoordelen van bestemmingsplannen buitengebied
 • beoordelen van milieu- en bouwvergunningen voor projecten (bv. bedrijven) die zich in het buitengebied willen vestigen of daar willen uitbreiden
 • signaleren van geluids-, stank-, fijnstof, licht en verkeersoverlast
 • onderhouden van contacten met andere organisaties, groepen en particulieren die actief zijn op het gebied van landschap, milieu en  natuur
 • incidenteel  het inventariseren van floristische en faunistische waarden in ons werkgebied
 • vertegenwoordiging in de Commissie kleine landschapselementen (“houtwallencommissie”) als adviescommissie naar de Gemeente
 • deelname aan regionale projecten op ons werkterrein, door deelname aan bijv. een
    klankbordgroep of ander overlegorgaan
 • vertegenwoordiging in de Commissie van de RVK Lutjegast-Doezem (inmiddels afgesloten)
 • volgen van ontwikkelingen bij het Waterschap die een relatie hebben met landschap, milieu en natuur
 • deelnemen aan de discussie over de relatie tussen natuur- en landbouw in het licht van de ontwikkeling van de landbouw

Nog steeds zijn er nieuwe zaken die onze aandacht vragen en altijd doen we ons best om aan alles wat met onze belangen te maken heeft de nodige tijd en moeite te besteden.