2020

Omgevingsvisie van start

november 2020

Met het oog op de  inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1januari 2022 (er is nog een kans dat dit wordt uitgesteld)  heeft de gemeente besloten het ontwerpen van een Omgevingsvisie als noodzakelijke onderligger van het gemeentelijk omgevingsbeleid op te starten. Bureau Hajema heeft opdracht gekregen de wensen van de bevolking en maatschappelijke organisaties t.a.v. die omgeving te inventariseren en op basis daarvan beleidsaanbevelingen te doen. Onze Stichting neemt hier ook aan deel.

 

Ook houtsingels rondom industrieterreinen staan er slecht voor

april 2020

Al zeker een halfjaar is er gedoe over een perceel langs de Doezumertocht, dat onlangs door Prolander (Provincie Groningen dus) is verkocht aan een lokale agrariër in ruil voor een aantal percelen bij de Kale Weg, ter completering van het NNNetwerk.

De provincie lijkt hiermee het standpunt te hebben verlaten dat dit perceel een belangrijk knooppunt kan vormen voor een toekomstige verbindingszone tussen de Bombay en de Doezumermieden (beide NNN-gebieden). Het perceel is inmiddels geëgaliseerd en "geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik", waaronder het opruimen van enkele houtsingelrestanten.

Hier bleek geen omgevingsvergunning voor afgegeven te zijn. Samen met buurtbewoners hebben wij hiertegen bij de gemeente geprotesteerd. Inmiddels is er nu wel vergunning verleend, op voorwaarde dat er compensatie plaats vindt, met name in de strook langs de Doezumertocht, die, volgens de kavelruilovereenkomst, milieuvriendelijk zou moeten worden ingericht.

Vaak worden bij het ontwerp van een nieuw bedrijventerrein groenvoorzieningen bedacht om het terrein landschappelijk "aan te kleden" in overeenstemming met de omgeving.

Ooit is bij het ontwerp van het bedrijventerrein Leeksterveld (ten Noorden van de A7) beloofd dat dit het "mooiste industrieterrein van het Noorden" zou worden met een groene infrastructuur waar vogels kunnen broeden en vlinders zich zouden thuisvoelen. Wie daar nu rondkijkt ziet daar bedroevend weinig van terug. Stichting De Dotterbloem heeft hier ooit wat geprobeerd door braakliggende gronden in te zaaien met wilde planten. Dit (tijdelijke) project is inmiddels weer beëindigd door gebrek aan financiering. Nu resten slechts kale graslanden van onverkochte bedrijventerreinen.

Alleen van het aan de Noorderweg aanwezige zonnepark kan gezegd worden die goed landschappelijk is ingekleed: door de omringende goed onderhouden houtsingels zie je  dat zonnepark nauwelijks.

Nog niet zolang geleden is het industrieterrein "De Poort" in Marum gerealiseerd. Op de bestemmingsplankaart staan de omringende houtsingels als "waardevolle beplanting" aangegeven. Wie daar nu rondkijkt ziet dat er nog wat rudimenten van oorspronkelijke houtsingels aanwezig zijn. Veel is kapotgegaan door bouwactiviteiten en recentelijk ook door een brand op het terrein. Herstel zit er voorlopig niet in vrezen wij.... Daarom hebben we de gemeente Westerkwartier gevraagd om hierop actie te ondernemen.

Overigens zie je regelmatig dat bij nieuwbouwprojecten (bv. boerderijen die vergroten) groenvoorzieningen worden gepland, die in de praktijk nooit gerealiseerd worden.

Kortom papier is geduldig... 

Visie hernieuwbare elektriciteit gemeente Westerkwartier

1 maart 2020

Onlangs heeft de gemeente in een nota "Visie Hernieuwbare Elektriciteit" uiteengezet hoe zij kan bijdragen aan de regionale energiestrategie (RES) Groningen. Als gevolg van het klimaatakkoord moet elke regio aangeven welke mogelijkheden zij zien om in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen tot 50% van de uitstoot in 1990. De gemeente heeft dat zo geïnterpreteerd dat zij  50% van het geschatte energieverbruik in 2030 via zon- en windenergie wil opwekken. Daar is een scenario voor ontwikkeld dat in potentie een grote aanslag kan betekenen voor de kwaliteit van natuur en landschap. Wij volgen de ontwikkelingen daarom nauwgezet.

Platform Natuur&Landschap aan het werk

Ongeveer een jaar geleden werd mede door ons het Platform Landschapsbeleidsplan opgericht met het oog op de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier en de daarmee gepaard gaande verkiezingen (gemeente en provincie). De onderbouwing van een nieuw Landschapsbeleidsplan voor het Westerkwartier werd geleverd door ons rapport "Naar een mooi Westerkwartier". Dit vormde afgelopen jaar onze leidraad voor diverse overleggen die we met ambtenaren en bestuurders van gemeente, provincie en waterschap hebben gevoerd alsmede het stimuleren van particuliere organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw, cultureel erfgoed en educatie. Een verslag van de huidige stand van zaken vindt u in dit document.

Inmiddels hebben we de naam Platform Landschapsbeleidsplan vervangen door de naam Platform Natuur&Landschap Westerkwartier, met de aantekening dat het Landschapsbeleidsplan zeker terug zal keren bij het opstellen van een Omgevingsvisie waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. De komende tijd zullen de stikstofproblemen (PAS), PFAS en energietransitie (aanleg van windmolens en zonneparken) hoog op de agenda staan, vanwege hun mogelijke bedreiging voor natuur- en landschapswaarden en agrarische bedrijfsvoering. Voor de omzetting van gangbare landbouw naar circulaire, natuurinclusieve landbouw is de samenwerking met boerenorganisaties dringend noodzakelijk.