januari 2023

Transitie Landelijk Gebied

De provincie Groningen heeft in het kader van de landelijke nota Transitie Landelijk gebied een Startnotitie opgesteld op basis waarvan de provincie beleid wil ontwikkelen met als doel de stikstofdepositie te verminderen en de natuurwaarden te versterken. Daartoe heeft de provincie een aantal deelgebieden aangewezen die speciale aandacht verdienen, waarvan het ZWK er één is. Een samenvatting vind je hier. Opvallend is dat maar weinig aandacht wordt besteed aan het ZWK, vergeleken met bv. het Wierden en Waddenlandschap.

De Stichting heeft over deze startnotitie vragen gesteld en ook antwoord gekregen.

De gemeenten wordt gevraagd deze startnotitie aan te vullen en te verbeteren, dan wel specifieke problemen bij de provincie aan te kaarten.

februari 2023

Herziening Houtsingelhoofdstructuur

De gemeente heeft bureau Eelerwoude opdracht gegeven om het Rapport Houtsingelhoofdstructuur ZWK uit 2005 te herzien en te actualiseren. De stand van zaken daarmee is in februari op een bijeenkomst waar wij ook bij waren uitgenodigd toegelicht. Veel gegevens, met name wat de huidige kwaliteit van de houtsingels betreft, waren nog niet in kaart gebracht. Wel is inmiddels vastgesteld dat de indeling in deelgebieden weinig heeft toegevoegd aan het gevoerde houtsingelbeleid, met name wat betreft de gehanteerde spelregels. Ook is van evaluatie van het gevoerde beleid weinig terecht gekomen.

Eelerwoude verwacht na de zomer een definitief rapport te kunnen aanbieden.

april-mei 2023

Uitbreiding bedrijventerrein "De Poort" bij Marum

De realisatie van het bedrijventerrein "De Poort" is al ten koste gegaan van diverse houtsingels ondanks dat deze op de bestemmingsplankaart een beschermde status hadden gekregen. Vandaar dat wij bij de aangekondigde uitbreiding oostwaarts van dit terrein extra alert waren.

Over deze uitbreiding doet veel verwarrende informatie de ronde. Wij hebben daarop de gemeente om uitleg gevraagd. Zie het antwoord hierop.

september 2023

Nieuwe Spelregels Houtsingelhoofdstructuur

In 2005 heeft bureau Eelerwoude in opdracht van de gemeente en de provincie Spelregels opgesteld betreffende het behoud en het beheer van houtsingels in het WK. Het betreft spelregels betreffende het kappen, rooien, herstellen en compenseren van gerooide houtsingels. Sinds 2005 is zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de houtsingels enorm achteruit gegaan, waardoor een landschapswaarde als cultureel erfgoed verloren dreigt te gaan. Voor een deel ligt dit aan de onduidelijke spelregels, maar ook de handhaving speel een belangrijke rol.

Eelerwoude heeft dit rapport nu herzien en de concept versie ligt nu ter inzage.

De Stichting heeft via het Platform Natuur&Landschap WK hierop gereageerd.

De definitieve versie wordt deze herfst in de gemeenteraad behandeld.

 

Opheffing Platform Natuur&Landschap Westerkwartier

 

Het Platform Natuur&Landschap Westerkwartier heeft sinds zijn oprichting in 2018 inhoudelijk kunnen bijdragen aan tal van actuele zaken betreffende het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in het Westerkwartier. Talrijke belangenorganisaties (NGO's), inclusief de landbouw, en ook onze stichting , waren hierin vertegenwoordigd. Het startdocument: "Samen naar een mooi Westerkwartier" diende hierbij als leidraad. Allengs ontstond de behoefte om dit informele overleg in een formelere structuur onder te brengen. Daartoe heeft het Platform aan de gemeente voorgesteld om een formele adviescommissie Natuur&Landschap in te stellen. Na lang heen en weer gepraat heeft de gemeente dit verzoek afgewezen. De gemeente zal in voorkomende gevallen bureau Libau raadplegen, die voor zover ons bekend geen enkele expertise heeft op het terrein van natuur en landschap, en tot nu toe uitsluitend als "welstands adviesorgaan" optreedt bij bouwvergunningen etc. Het voortzetten van het Platform als informeel overlegorgaan vonden de leden vrij zinloos, daarom is besloten om het Platform per 1 januari op te heffen.

Wij betreuren het dat er thans, met de Transitie Landelijk Gebied in aantocht, geen levensvatbaar forum is waar in goed overleg de belangen van natuur en landschap met elkaar kunnen worden afgewogen.

december 2023

Reactie op Woonplan Leek/Tolbert

De gemeente heeft voor alle dorpen in het ZWK Woonplannen gepubliceerd waarin aangegeven wordt hoe zij denkt over mogelijke uitbreidingsplannen in de diverse dorpen. Het Woonplan Leek/Tolbert heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende reactie .