2019

Platform Natuur&Landschap Westerkwartier aan het werk

16 november 2019

Ongeveer een jaar geleden werd mede door ons het Platform Landschapsbeleidsplan opgericht met het oog op de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier en de daarmee gepaard gaande verkiezingen (gemeente en provincie). De onderbouwing van een nieuw Landschapsbeleidsplan voor het Westerkwartier werd geleverd door ons rapport "Naar een mooi Westerkwartier". Dit vormde afgelopen jaar onze leidraad voor diverse overleggen die we met ambtenaren en bestuurders van gemeente, provincie en waterschap hebben gevoerd alsmede het stimuleren van particuliere organisaties op het gebied van natuur, landschap, landbouw, cultureel erfgoed en educatie. Een verslag van de huidige stand van zaken vindt u in dit document.

Inmiddels hebben we de naam Platform Landschapsbeleidsplan vervangen door de naam Platform Natuur&Landschap Westerkwartier, met de aantekening dat het Landschapsbeleidsplan zeker terug zal keren bij het opstellen van een Omgevingsvisie waar de gemeente de komende jaren aan gaat werken. De komende tijd zullen de stikstofproblemen (PAS), PFAS en energietransitie (aanleg van windmolens en zonneparken) hoog op de agenda staan, vanwege hun mogelijke bedreiging voor natuur- en landschapswaarden en agrarische bedrijfsvoering. Voor de omzetting van gangbare landbouw naar circulaire, natuurinclusieve landbouw is de samenwerking met boerenorganisaties dringend noodzakelijk.

 

Bomenkap in Marum

16 maart 2019

In oktober/november 2018 is in de gemeente Marum is langs een gemeentelijke weg nabij het industrieterrein langs de A7 een reeks beeldbepalende bomen gekapt, naar nu blijkt met toestemming van de gemeente ten gerieve van een nieuw te vestigen bedrijf langs deze weg. Deze deal is lang geheim gehouden, zoals blijkt uit de beantwoording van vragen die in de gemeenteraad zijn gesteld en eris ook geen kapvergunning verleend of gepubliceerd. Hier zijn een aantal bewoners tegen in het geweer gekomen, omdat ditweer eens een voorbeeld is van illegale houtkap, nota bene gesanctioneerd door de overheid. Ook is er van enige compensatie nog niets vernomen.
Het ontbreken van een goed functionerende kapverordening met een daar op aangepaste handhaving is voor de Stichting Milieubeheer ZWK aanleiding geweest om hierover een brief te sturen naar de nieuwe gemeente Westerkwartier. (wordt vervolgd)

Verkiezingsdebat Provinciale Staten

10 maart 2019

Dinsdag 5 maart vond in het Wierdenmuseum in Ezinge een debat plaats tussen 11 vertegenwoordigers van politieke partijen die meedoen met de a.s. provinciale verkiezingen. Er werd gedebatteerd aan de hand van stellingen die waren geformuleerd door het Platform Landschapsbeleidsplan Westerkwartier. Ook de ongeveer 60 aanwezigen konden een bijdrage leveren aan het debat dat georganiseerd was door het Platform en dat onder leiding stond van Meindert Schollema.

Veel onderwerpen die betrekking hebben op landschap, biodiversiteit en klimaatverandering kwamen uitgebreid aan de orde. Over de rol van de landbouw daarin verschilde men nogal van mening, maar men was het er wel over eens dat de boeren een positieve bijdrage mogen en kunnen leveren aan zowel het versterken van biodiversiteit als de klimaatdoelstellingen. Verder vonden de meeste partijen dat het niet wenselijk is grote zonneweides in te richten. Beter is het zonnepanelen te leggen op grote burenschuren en bedrijfsgebouwen.

Een belangrijk probleem in de nieuwe gemeente Westerkwartier is de Noord-Zuid verbinding voor het verkeer. De bestaande wegen zijn niet geschikt voor het groeiend aantal auto’s en ze zijn vaak gevaarlijk voor fietsers. Er werd gepleit voor een openbaar vervoer-verbinding van Oldehove via Zuidhorn naar Leek en voor een vrijliggend fietspad.

Tenslotte werd door alle partijen ondersteund dat educatie ter bewustwording van de natuurlijke en landschappelijke waarden en het cultureel erfgoed krachtig gestimuleerd dient te worden.

Al met al een interessante avond waarop bleek dat de meeste politici oog hebben voor de dringende milieuproblemen van deze tijd.