2009

Zienswijze bestemmingsplan buitengebied ZWK

24-12-2009

Het Bestemmingsplan Buitengebied van de vier gemeenten van het Westerkwartier ligt tot eind 2009 ter visie. Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Er zitten naar ons idee een aantal belangrijke fouten in het bestemmingsplan, waarvan een aantal ook na de revisie van het Voorontwerp (ongeveer een jaar geleden zie Archief/2008/okt-dec) niet zijn aangepast. Het Bestemmingsplan is een belangrijk instrument om toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het behoud van natuur en landschap te borgen. Vandaar dat wij hier veel aandacht aan besteden.

Zienswijze>>

IGS Leek-Roden: Reaktie op onze zienswijze

23-10-2009

De gemeenten Leek en Roden hebben hun reactie op de ingediende zienswijzen gepubliceerd (zie: http://www.igs-leekroden.nl/uploads/documents/18_b_def_eindverslag_inspraak_15_september_2009.doc). Inmiddels is het aangepaste/gewijzigde IGS aan beide gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Zoals te verwachten viel zijn de meeste zienswijzen (ook de onze) afgewezen, met name die welke betrekking hebben op de omvang van de woningbouwopgave (die gehandhaafd blijft) en de structuur van de hoofdontsluiting (i.e. de westelijke rondweg). Op minder belangrijke punten is enige winst behaald: er zal meer aandacht worden besteed aan inbreiding van woningen in de bestaande bebouwing, met name door omzetting van industrieterrein in woonbebouwing. Ook zijn de plannen om Leek, Zevenhuizen en Tolbert " op te leuken" d.m.v. waterpartijen afgezwakt, vooral aomdat de benodigde financiering ontbreekt. Ook het geplande fietspad van Oostwold naar het Leekstermeer is geschrapt, alhoewel dat in de nota van wijzigingen niet is opgenomen (?)/
Bij de verdere uitwerking naar bestemmingsplannen zullen wij uiteraard de vinger aan de pols houden om alsnog onze bezwaren naar voren te laten komen.

In Beroep tegen het vrijstellingsbesluit van de gemeente Leek bij de Rechtbank

06-10-2009

De al jaren voortslepende kwestie betreffende het vrijstellingsbesluit van de gemeente Leek om in het houtsingelreservaatsgebied Midwolde een aantal houtsingels te rooien (en te compenseren d.m.v. aanplant van nieuwe houtsingels) heeft tenslotte geleid tot een afwijzing van ons bezwaarschrift, tegen het advies in van de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften van de gemeente Leek.
Wij zijn mordicus tegen deze vrijstelling omdat het ingaat tegen alle afspraken die in het verleden zijn gemaakt betreffende de status van dit waardevolle houtsingelreservaat. Bovendien vinden wij het buitengewoon kwalijk dat de gemeente zich in deze zaak heeft laten gijzelen door een afspraak met de eigenaar c.q. pachter van deze gronden in Midwolde over aankoop en uitruil van kavels in het bedrijventerrein Leeksterveld, waar de gemeente grote financieel/ economische belangen heeft liggen.
Tegen deze afwijzing van ons bezwaarschrift gaan wij thans, samen met de Milieufederatie Groningen, in beroep bij de Bestuursrechter in Groningen.

Beroepsschrift>>

Pleitnota Beroepsschrift

06-10-2009

Op 6 oktober diende bij de Rechtbank in Groningen ons beroep tegen het vrijstellingsbesluit van de gemeente Leek betreffende het rooien van houtsingels in het houtsingelreservaatsgebied Midwolde. Daarbij is door ons, samen met de Milieufederatie Groningen de volgende Pleitnota ingediend (zie hierna).
Na behandeling van de stukken is de zitting verder geschorsd omdat de gemeente nog niet alle relevante stukken heeft aangeleverd en de rechtbank meer tijd nodig heeft om alles goed te bestuderen.

Pleitnota>>

Functioneren van de Houtsingelcommissie

06-10-2009

De Begeleidingscommissie Landschapselementen (ook wel houtsingelcommissie genoemd) is in geen tijden meer bijeen geweest. Sinds het aannemen van de beleidsnota Houtsingelhoofdstructuur ZWK worden er nauwelijks meer kapvergunningen ter advisering aangeboden. Het lijkt wel alsof er met het aannemen van de "spelregels" in de beleidsnota alle problemen opgelost zijn. Niets is echter minder waar, zoals een recente aanvraag voor een kapvergunning in De Haspel (Zevenhuizen) bewijst. Ook hebben we totaal geen zicht op de handhaving en evaluatie van het gevoerde beleid. Op ons verzoek (zie de brief hierna) is de commissie op 6 juli 2009 bijeengekomen. Hier bleek dat meer leden van de commissie behoefte hadden aan meer inzicht in de problematiek van het gevoerde en te voeren houtsingelbeleid. Met name bleek de financiering van het landschapsonderhoud zwaar onder druk te staan omdat de Europese subsidieregels niet goed passen bij de houtsingelstructuur van het ZWK. In september vind er een vervolgdiscussie plaats.

Houtsingelcommissie>>

Kapvergunning beuken in De Haspel

14-05-2009

Gemeente Leek wil medewerking verlenen aan een kapvergunning voor 13 beuken en 2 eiken langs een perceel in de nabijheid van de Haspel (ten zuiden van Zevenhuizen). uit nader onderzoek ter plekke is ons gebeleken dat het hier gaat om een rij bomen, die gezien hun grootte minstens 60 jaar oud zijn en die bepaald niet vallen onder het normale begrip "houtsingel" (zie foto's). Het is volslagen onduidelijk waarom de aanvrager deze vergunning heeft aangevraagd. Daarom hebben wij de volgende bedenkingen naar B&W gestuurd:

Bedenkingen>>

Ontwerp IGS Leek-Roden

17-05-2009

Er is een nieuw Ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie (IGS) Leek-Roden verschenen en in de inspraak gebracht. Het plan is een verbeterde versie van het Voorontwerp IGS van 2007, waarop destijds meer dan duizend (veelal verontwaardigde) reakties zijn ingebracht. Dit plan is inderdaad een stuk verbeterd maar is o.i. nog steeds veel te hoog gegrepen qua doelstellingen op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid en infrastructuur. Dat komt omdat het plan zich nog steeds baseert op de Regiovisie van 5 jaar geleden toen de bomen nog in de hemel leken te groeien. Inmiddels is gebleken dat de bevolking in het noorden helemaal niet meer groeit, eerder afneemt (b.v. in Oost en Noord Groningen), industrieterreinen onverkocht blijven en we inmiddels in een diepgaande economische recessie zitten. Tegen deze achtergrond hebben wij ook onze zienswijze (zie hierna) geformuleerd.

Zienswijze>>