Energietransitie

Visie hernieuwbare elektriciteit

1 maart 2020

In de nota van de gemeente wordt de volgende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

 1. Binnen de bebouwde kom: inzetten op besparingsmogelijkheden en het benutten van daken van particulieren en bedrijven. Dat lijkt ons prima, behalve dat de gemeente de facilitering van deze acties nog niet erg concreet maakt, evenals de besparingsmogelijkheden.
 2. Het buitengebied: Kleine windmolens (<21 m) bij boerenbedrijven  binnen hun bouwblok lijken ons geen probleem. Verder stimuleert de gemeente  het creëren van zonneparken (gemiddeld 5 ha) en dorpsmolens (57m)  bij dorpen. Dit is een behoorlijke aanslag op het landschap, waar we voorzichtig mee om moeten gaan: zonneparken moeten landschappelijk worden ingepast. Dat zou in een houtsingellandschap misschien wel kunnen, maar in het open gebied lijkt ons dat zeer onwenselijk. De maatvoering van gemiddeld 5 ha lijkt ons veel te veel. De omvang dient in relatie te staan tot de grootte van het dorp. Bovendien vinden wij dat er in het dorp voldoende draagvlak moet zijn voor het creëren van zo' zonnepark: minimaal 50% en geen 10%, zoals de gemeente voorstelt. De kans is groot dat projectontwikkelaars hiermee aan de haal gaan, wat leidt tot ongewenste ontwikkelingen
  In sterkere mate geldt dit voor zgn. dorpsmolens met een tiphoogte van 57 m. Deze zijn zowel in een gesloten als een open landschap moeilijk inpasbaar - daarom wijzen wij dit af.
 3. Grootschalige windmolens en zonneparken. Als mogelijkheden noemt de gemeente: de NAM-gasopslag in Grijpskerk en grootschalige structuurlijnen zoals de A7, het v.Starkenborghkanaal en de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.
  De A7 valt wat ons betreft af omdat die weg grenst aan allerlei belangrijke NNN-gebieden en het Natura2000 gebied Leekstermeer. Grijpskerk is een mogelijkheid voor zonnepanelen, tenzij dit terrein alsnog voor CO2-opslag wordt gebruikt: dan is alleen nog een grote windmolen (150 á 200 m) mogelijk. Verder zou de spoordijk benut kunnen worden voor zonnepanelen.
  Voor het veenkoloniale landschap in het zuiden van de gemeente wordt gezocht naar een combi van landschapsverbetering, klimaatdoelstellingen, biodiversiteit versterking en zonneweiden. Hoe dat gestalte moet krijgen is nog onduidelijk. Het vereist ons inziens een zorgvuldig onderzoek en het plan dient ook MER-plichtig te zijn.
  Deze opties komt overigens pas na 2030 in beeld omdat het netwerk daar voorlopig niet op toegerust is.
 4. De financiële paragraaf is uiterst zwak: in plaats van dat de gemeente (zoals afgesproken in het klimaatakkoord) tot uitgangspunt neemt dat iedereen (ook het armste deel van de bevolking) deel kan nemen aan de energietransitie, laat zij - in faciliterende zin - dit geheel over aan het particulier initiatief, met de kans dat allerlei projectontwikkelaaars hiermee aan de haal gaan. Wij vinden dit een slechte zaak - de gemeente zou veel meer zelf initiatieven moeten ondernemen om zonneparken in eigen beheer te ontwikkelen.